Neplatíte náhodou za platby kartou omnoho viac, než čo čakáte podľa cenníku?

Sadzobníkom transakčných poplatkov na platobnej bráne a platobnom termináli sa venujeme dlhodobo. V podrobnej analýze sme upozornili na kľučky, ktoré niektorí poskytovatelia používajú, následne jsme si v detailnom článku posvietili na komunikáciu sadzobníkov v režime MIF++. Tentokrát si ukážeme, že v režime MIF++ môžete zaplatiť oproti očakávanej cene podstatne viac.

Vo svete platobných brán a terminálov sa môžete stretnúť s dvoma typmi cenníkov.
Ponuka s pevne danou cenou vyzerá napríklad takto:

ceník pevná sazba

Všetky uvedené čiastky a percentá sú pevne dané. Ide o konečné ceny, nič ďalšieho na nich nemá vliv. Tento typ cenníku ponúka Comgate.
Ponuka v režime MIF++ (prípadne Interchange++ alebo IF++) môže vyzerať takto:

ceník mif++

Cenník pre platby kartou v režime MIF++ sa skláda z troch zložiek, ktoré sa sčítajú:

  1. Medzibankový poplatok (interchange fee) obdrží banka, ktorá vydala platobnú kartu.

  2. Poplatok kartovým spoločnostiam Mastercard a VISA (scheme fee).

  3. Poplatok za spracovanie (acquirer fee, ostatné poplatky) je príjem poskytovateľa služby platobnej brány alebo terminálu.

Prvé dve zložky sú účtované podľa skutočných nákladov pre každú konkrétnu transakciu, ale v cenníku sú ukázané iba indikatívne hodnoty, obvykle najnižšie možné.

Najväčšia odchýlka medzi indikáciou a skutočnosťou nastáva pri poplatku kartovým spoločnostiam. Skutočný náklad sa skladá z fixnej a variabilnej časti. Podklady pre výpočet nákladov kartových spoločností nájdete v podrobnej tabuľke TU.

Poďme skontrolovať konkrétné vyúčtovanie

Pozrieme sa na reálne vyúčtovanie klienta, ktorého ponuku sme si ukázali na predošlej tabuľke.

vyúčtování mif++

Z vyúčtovania sme si vybrali päť platieb spotrebiteľskými kartami VISA vydanými v EU. Tie poznáme podľa výšky medzibankového poplatku (vo vyúčtovaní označený ako IF, regulovaný v tomto prípade na pevnú hodnotu 0,20 %). Podľa úvodných cifier čísla karty a verejne dostupných nástrojov je možné určiť, či sa jedná o kartovú spoločnosť VISA či Mastercard. Napríklad, v českých podmienkach stačí letmý pohľad – karty VISA začínajú číslicou 4, karty Mastercard majú na začiatku 5 alebo 6.

Zameriame sa na hodnotu označenú ako KA, teda poplatok karovým asociáciám (scheme fee). A môžeme postupne vypočítať: 0,45 : 221 = 0,002, pri dalšej platbe 1,21 : 455 = 0,0027, ďalej 0,71 : 459 = 0,0015, potom 0,38 : 161 = 0,0024 a pri poslednej v zozname 1,31 : 549 = 0,0024. Skutočne zaplatené poplatky kartovým asociáciam teda odpovedajú percentuálnym sadzbám 0,20 %, 0,27 %, 0,15 %, 0,24 % a 0,24 %. Oproti sadzbe 0,10 % uvedené pri spotrebiteľskej karty VISA v cenníku teda ide o násobne vyššie hodnoty.

Obdobnú námatkovú kontrolu môžeme uskutočniť tiež u spotrebiteľských kariet Mastercard vydaných v EÚ (taktiež tie dokážeme identifikovať podľa regulovaného medzibankového poplatku IF a začiatku čísla karty). Počítáme 0,70 : 206 = 0,0034, pri ďalšej platbe 0,60 : 161 = 0,0037, potom 0,67 : 191 = 0,0035, ďalej 2,15 : 529 = 0,0041 a nakoniec 3,39 : 1315 = 0,0026. Aj v týchto prípadoch je skutočná výška poplatkov (zodpovedajúcim sadzbám 0,34 %, 0,37 %, 0,35 %, 0,41 % resp. 0,26 %) výrazne vyššia než v cenníku uvádzaných 0,20 %.

vyúčtování mif++

O koľko viac zaplatil klient?

Poďme urobiť ešte jeden krok a vyššie uvedené tabuľky rozšírime. Pridáme stĺpec s výškou poplatku kartovým asociáciám (scheme fee), ktorý by obchodník očakával podľa cenníku. Nech je príklad názornejší.
V prvej tabuľke sú platby spotrebiteľskými kartami VISA, v druhej spotrebiteľskými kartami Mastercard.

vyúčtování mif++
vyúčtování mif++

Na piatich námatkou vybraných platbách spotrebiteľskou kartou VISA vyúčtoval poskytovateľ platobných služieb obchodníkovi na scheme fee celkom o 2,21 Kč viac, než koľko by sa dalo očakávať podľa cenníku, na piatich platbách spotrebiteľskými kartami Mastercard celkom o 2,71 Kč.

Skutočný poplatok je až o pätinu vyšší

A tým sa dostávame späť na začiatok článku. Pozriememe se na obe tabuľky ešte trochu inou optikou a môžeme si porovnať, ako by poplatky vyzerali podľa cenníku s pevnou sadzbou. Možno budete prekvapení.

V prvej tabuľke vidíme platby spotrebiteľskými kartami VISA, pri ktorých v ponuke nájdeme celkový poplatok 0,86 % + 1 Kč. Ako vidíte, skutočnosť je kľudne o pätinu vyšší.

vyúčtování mif++

V druhej tabuľke je päť platieb spotrebiteľskými kartami Mastercard, za ktoré by podľa cenníku mal obchodník platit celkový poplatok vo výške 0,96 % + 1 Kč. Tiež v ich prípade je skutočná percentuálna sadzba až o pätinu vyššia.

vyúčtování mif++

Je to dosť, hovoríte? Vďaka poznámke číslo 11, ktorá je v ceníku uvedená pri stĺpci Poplatok VISA a Mastercard, sa pri tom nejedná o protiprávne jednanie – posúďte sami:

poznámka 11

Hľadajte pevné sadzby

Ak vyberáte poskytovateľa platobnej brány či terminálu a porovnávate ponuky, voľte ponuky s pevnou cenou. Jedine tak viete, aké poplatky vám budú skutočne účtované.

Ak už využíváte služieb poskytovateľa v režime MIF++, potom:

  1. Skontrolujte si skutočné náklady na transakcie. Vo väčšine prípadov vám k tomu bude stačiť detail vyúčtovania a vyššie uvedený návod.

  2. Ak váš poskytovateľ štandardne neponúka podrobné vyúčtovanie podľa vyššie uvedeného príkladu, vyžiadajte si podrobný rozpis po transakciách s rozpadom na jednotlivé kategórie poplatkov. Máte na to nárok.

  3. V prípade, že sa vo zložitých výpisoch nevyznáte a váš poskytovateľ vám s kontrolou skutočných nákladov nepomôže, obráťte sa na nás. Radi vám pomôžeme s rozborom a výpočtom vašich súčasných skutočných transakčných nákladov.

V Comgate ponúkame pevné sadzby pre platobné brány aj terminály. Takže až budete hľadať férovú ponuku s ktorou ušetríte, viete, koho osloviť s dopytom.