Predvianočný prieskum maloobchodu a služieb

Zákazníci volia lacnejšie varianty tovaru, v priemere utratia za nákup menej. Predovšetkým v segmentoch maloobchodu, reštaurácií a ubytovania trápia podnikateľov nižšie tržby než minulý rok. Takmer 80 % z nich tak muselo v uplynulých šiestich mesiacoch zdražovať a polovica ich ďalšie zdražovanie plánuje. Nielen tieto poznatky vyplývajú z veľkého predvianočného prieskumu spoločnosti Comgate medzi podnikateľmi mimo e-commerce.

V dotazníku sme sa zamerali na podobné témy ako v nedávnom predvianočnom prieskumu e-commerce. Skúmali sme predovšetkým možné zmeny v správaní zákazníkov aj komplikácie na strane dodávateľov.

Zoznam otázok prieskumu:

Obdržali sme viac než 400 odpovedí od podnikateľov s kamennými prevádzkami, ktoré sme roztriedili do troch segmentov: maloobchod, reštaurácie a ubytovanie a ostatné služby. Výsledky preto poskytujú zaujímavý pohľad na to, aká je súčasná situácia podnikateľov obecne, ale aj ako sa v jednotlivých aspektoch líšia medzi týmito tromi oblasťami.

Odpovede s komentárom

Ako sa vyvíjajú vaše tržby mimo e-shop v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021?

Odpovede na prvú otázku ukazují nepríjemnú skutočnosť – len necelá sedmina podnikateľov (13,5 %) zaznamenáva vyššie tržby ako v minulom roku. Medzi ostatnými je vyrovnaný pomer tých, ktorí informujú o rovnakých tržbách ako minulý rok, a tých, ktorým tržby poklesly o 20 percent a viac.

V segmentovom pohľade na túto odpoveď vidíme očakávaný pomer: pokles tržieb je najslabším trendom vo službách, mnohom výraznejšie trápí podnikateľov v maloobchode, reštauratérov a hotelierov.

Ako sa podľa vás bude vyvíjať vianočná sezóna 2022 v porovnaní s rokom 2021?

Odpovede na druhú otázku týkajúcu sa nastupujúcej vianočnej sezóny sú napospol v súlade s predchodzími reakciami. Pre štvrtinu podnikateľov nie je vianočná sezóna relevantná, vyhliadky tých ostatných sú plné prevládajúceho  pesimizmu.

Taktiež v tomto prípade sa zo segmentového rozdelenia odpovedí dozvedáme, že najslabším očakávaním od konca roka majú podnikatelia v maloobchode a v odvetviach verejného stravovania a ubytovania.

Plánujete sa predzásobiť tovarom pred vianočnou sezónou?

Vytvorenie zásob tovaru pred vianočnou sezónou dáva zmysel predovšetkým v maloobchode, o čom tiež svedčí segmentový pohľad na tretiu otázku prieskumu. Väčšina respondentov, u ktorých predzásobenie pripadá v úvahu, buď nehodlá zvláštne zásoby tvoriť vôbec, alebo ich nakúpi v menšom množstve ako minulý rok. Dve pätiny všetkých respondentov predzásobenie nerieši, v ich obore je to irelevantné.

Pozorujete zmeny správania spotrebiteľov?

Zložitá ekonomická situácia sa do správania zákazníkov premieta výrazne. Obchodníci pri nich vo značnej miere registrujú voľbu lacnejšieho variantu tovaru alebo služieb. Úsporný režim sa potom prejavuje aj na priemernej platbe za jednotlivý nákup – dve pätiny obchodníkov si všíma, že u nich nakupujúci utratí menej.

Zaznamenávate problemy u dodávateľov tovaru či služieb?

Nižšia priemerná útrata sa podľa očakávania najviac prejavuje v reštauračných a ubytovacích službách. Naopak remeslá a ostatné služby vo väčšej miere zaznamenávajú voľbu lacnejších variant. V tomto segmente je najvýraznejšie cítit nižšia ochota klientov platiť za doplňkové služby a príslušenstvo.

Ak zvyšujete ceny, aké sú hlavné dôvody?

Odpovedali na otázku týkajúcu sa dôvodu zvyšovania cien plynule nadväzujúc na tú predošlú – hlavnou príčinou zdraženia koncových produktov a služieb je zvyšovanie nákladov na obstaranie od dodávateľov. Do koncovej ceny sa výrazne prejavuje aj energetická kríza: viac ako polovica respondentov označila rast cien energií za argument pre prepisovanie cenoviek.

Ak ste v predošlých 6 mesiacoch zvyšovali ceny, o koľko to bolo v priemere?

Pohľad na graf z odpovedí týkajúcich sa miery zdraženia je očakávaný – a pomerne zdrvujúci. Ceny v uplynulom polroku zvyšovalo takmer 80 % podnikateľov, dve tretiny ich zdražovalo minimálně o 5 %. Pri segmentovom pohľade vidíme, že ceny najvýraznejšie rástli v reštauráciách, naopak poskytovatelia služieb zdražovali najmenej.

Plánujete zvýšenie cien v horizonte 3 mesiacov? Ak áno, o koľko?

Mierne nadpolovičná väčšina obchodníkov očakáva, že bude musieť k zdraženiu siahnuť aj v nadchádzajúcich troch mesiacoch. Tu vidíme výrazný rozdiel v jednom segmente – presvedčenie o nutnosti ďalšieho zvyšovania cien je najvýraznejšie pri reštauratéroch a podnikateľoch v oblasti ubytovania. Naopak vo službách má polovica živnostníkov v pláne zachovať ich stávajúcu cenovú úroveň.

Aký je váš výhľad na rok 2023 v porovnaní s odhadom roku 2022?

Viac ako polovica respondentov očakáva v roku 2023 obdobné tržby ako tento rok, medzi ostatnými prevažuje skepsa – bezmála tretina všetkých, ktorí sa prieskumu zúčastnili, sa chystá na velký prepad. Desatina obchodníkov očakáva, že ukončí činnosť. Pesimistický výhľad prevláda v maloobchode a v segmente reštaurácií a ubytovania.

Využívate podnikateľský úver?

Zložitou situáciu alebo vlastný plán na rozvoj obchodu veľká väčšina obchodníkov nerieši podnikateľským úverom. Tento produkt využíva zhruba pätina všetkých respondentov s tým, že najčastejšie siahnu po pôžičkách od bánk. Najväčšie skúsenosti s financovaním týmto spôsobom majú podnikatelia v maloobchode.

Ak podnikateľský úver nevyužívate, z akého dôvodu?

Absolútna väčšina obchodníkov, ktorí úver nevyužívajú, tvrdia, že ho nepotrebujú. Pätina respondentov sa obáva rizík s úverom spojených a šestinu odrádza výška ponúkaných úrokových sadzieb.