Zmluva o platobných službách

Zmluvné strany

Klient:         

Sídlo:         

IČ:         

DIČ:         

Poskytovateľ:         

Comgate Payments, a.s.

Sídlo:         

Gočárova třída 1754/48b,
500 02 Hradec Králové,
Česká republika

IČ: 27924505         

DIČ: CZ27924505         

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú platobné služby Poskytovateľa, to sú služby vymedzené zákonom 370/2017 Sb. České republiky o platobnom styku § 3.

Odmena Poskytovateľa

Odmena poskytovateľa je predmetom Sadzobníkú odmien, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Záverečné dojednania

Dojednania uvedené v zmluve majú prednosť pred dojednaním v prílohách zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade rozdielov v Zmluve a jej prílohách, budú sa riadiť znením zmluvy.

Pre uzavretie i zmenu tejto zmluvy je prípustná aj elektronická forma. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Táto zmluva nahrádza všetky prípadné predchádzajúce zmluvné dohody medzi Klientom a Poskytovateľom, ktoré zanikajú k okamihu platnosti tejto zmluvy. Táto zmluva preberá z predošlej zmluvy medzi Poskytovateľom a Klientom údaje o identifikácii Klienta, osôb konajúcich v mene Klienta a špecifikáciu obchodných miest Klienta.
 

V Hradci Králové dňa

Klient                                                                                                                                         Poskytovateľ

Prílohy

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy v aktuálnom znení. Zoznam príloh:

  1. Obchodné podmienky
  2. Sadzobník platobnej brány
  3. Sadzobník platobného terminálu

Obchodné podmienky a Sadzobníky sú k dispozícií na internetových stránkach Poskytovateľa www.comgate.sk

Vzor zmluvy ku stiahnutu vo formáte PDF