Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

ComGate Payments, as, sídlom Gočárova trieda 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, IČO: 279 24 505, DIČ CZ27924505, zapísaná dňa: 16. júla 2007, spisová značka B 3755 vedená na Krajskom súde v Hradci Králové, v České republice, ktorá poskytuje platobné služby na základe povolenia na výkon činnosti platobnej inštitúcie udeleného Českou národnou bankou, vydáva tieto Obchodné podmienky, ktoré stanovujú pravidlá obchodných vzťahov medzi Poskytovateľom a jeho Klientmi.

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy medzi Poskytovateľom a Klientom. V prípade rozporu znenie Zmluvy a týchto Obchodných podmienok, platí znenie v Zmluve.

2. Vymedzenie pojmov

Acquirer je poskytovateľ kartových transakcií, ktorý je prostredníkom vo vzťahu Poskytovateľa a Kartových spoločností. Online platby kartou zabezpečujeme v spolupráci s PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, DE-60528 Frankfurt am Main, Nemecko, +49 (0) 69 6630-50, info@payone.com a ČSOB, as, Michalská 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, +420 224 111 111, info.pra-radlicka@csob.cz.

AML (Anti-Money Laundering) je predpis, ktorý upravuje prevenciu legalizácie príjmov z trestnej činnosti (pranie špinavých peňazí) a financovania terorizmu;

Banka je poskytovateľ služby platobných tlačidiel a peňažných prevodov;

Držitel karty je osoba, ktorej bola vydaná Karta;

Chargeback je vrátenie prostriedkov strhnutých pri kartovej transakcii späť Platiteľovi a je vykonaný vždy, keď Platiteľ popiera, že vydal pokyn k platbe platobnou kartou alebo reklamuje dodanie tovaru či služby;

Issuer je vydavateľom Kariet, zvyčajne banka, ktorá vydáva karty platiteľom.

Kartovo spoločnosti sú spoločnosti ako napríklad Visa International, Visa Europe a Mastercard Inc., ktoré prevádzkujú platobné systémy a udeľujú licencie na vydávanie a prijímanie Kariet;

Karta je kreditná alebo debetná karta vydaná na základe pravidiel Kartové spoločnosti alebo tiež karta vydaná v rámci stravenkového systému;

Kartové údaje sú čísla karty, bezpečnostný kód karty, údaj o platnosti Karty (údaj "platná do") a údaje o Držiteľovi karty uvedené na Karte;

Klient je Obchodník, ktorému Poskytovateľ poskytuje svoje služby, najmä služby Platobnej brány, Platobných terminálov alebo iné platobné, peňažné alebo úverové služby;

Manuál pre Klientov je dokument, ktorý stanovuje pravidlá pre prijímanie platobných kariet na Platobných termináloch;

MOTO Transakcia je akákoľvek transakcia bez prítomnosti karty uskutočnená bez fyzickej prítomnosti Karty, pri ktorej sú Kartové údaje pre účely vykonanie platby poskytnúť Obchodníkovi poštou, faxom, telefonicky, e-mailom, cez rezervačný portál alebo cez internet;

Obchodné miesto môže byť elektronickým obchodom alebo kamennou predajňou Klienta, to je miesto, na ktorom prevádzkuje svoju obchodnú činnosť a prijíma platby za tovar či služby;

Opakované platby (card-on-file) je funkcionalita dostupná u Online platby kartou, ktorá umožňuje pravidelné platby z Platobnej karty. U týchto platieb zadáva Klient do systému v požadovaných intervaloch príkaz na úhradu, čo umožňuje strhávať držiteľovi Platobnej karty variabilnú čiastku Klientom v zvolenom období;

Online platba kartou je transakcia uskutočnená Zákazníkom v prospech Klienta k úhrade kupovaného tovaru alebo služieb, pomocou platobnej karty v prostredí internetu;

OP sú tieto Obchodné podmienky;

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) je medzinárodný štandard, ktorý stanovuje normy bezpečnosti spracovania a zberu kartových dát. Popis štandardu je dostupný na internetovej stránke www.pcistandard.cz. Originálne znenie dokumentov v anglickom jazyku je k dispozícii na https://www.pcisecuritystandards.org/;

Platba 100 % sumy je voliteľná služba Poskytovateľa, kedy Transakcie sú poukázané na bankový účet Klienta v plnej výške neponížené o Poplatky. Poplatky sú potom zaúčtované raz mesačne v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom prebehli platby;

Platiteľ je kupujúci, príjemca tovaru a služieb Klienta;

Platobná brána je služba akceptácie Platieb v prostredí internetu. Je zabezpečovaná súborom informačných systémov, ktorý zaisťuje bezpečný prenos informácií o platbách v prostredí internetu na účely platieb za tovar a služby Klienta;

Platobný terminál je zariadenie, ktoré umožňuje čítanie Kariet za účelom vykonávania Transakcií, tým úhradu tovaru či služieb na mieste predaja;

Platobné tlačidlá bánk sú nástrojom pre realizáciu medzibankového prevodu s okamžitým potvrdením o platbe;

Poplatky sú poplatky hradenia Klientom Poskytovateľovi za služby Poskytovateľa;

Prevod je poukázania peňažných prostriedkov z bankového účtu Poskytovateľa na bankový účet Klienta v rámci vysporiadania Transakcií;

Poskytovateľ je společnosť ComGate Payments, a.s.;

Predautorizácia je funkcionalita dostupná u Online platby kartou či u Platobného terminálu, ktorá umožňuje po určitú dobu rezervovať čiastku na Platobné karte Platiteľ bez samotného strhnutia prostriedkov. Doba rezervácie sa líši podľa acquirera;

Refundácia je vrátenie finančných prostriedkov späť Platiteľovi na žiadosť Klienta;

Rekurentné platby je funkcionalita dostupná u Online platieb Kartou, ktorá umožňuje pravidelné platby z Karty. U týchto platieb zadáva Klient príkaz k úhrade iba s prvou platbou, následne sa držiteľovi Karty strháva rovnaká suma v pravidelných vopred stanovených časových intervaloch;

SAQ formulár je sebahodnotiaci formulár o súlade Klienta s pravidlami PCI DSS;

Sadzobník je príloha Zmluvy, ktorá obsahuje údaje o poplatkoch Poskytovateľa, tie predstavujú odmenu Poskytovateľa za služby;

Skutočný majiteľ znamená skutočný majiteľ, ako je definovaný v §4 zákona č. 253/2008 Zb. České republiky o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu;

Zmluva je zmluva medzi Poskytovateľom a Klientom, v ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje k prevádzke služieb podľa zákona č. 370/2017 Zb. České republiky o platobnom styku § 3, najmä služieb Platobné brány na platby v prostredí internetu, služieb platieb prostredníctvom Platobných terminálov, ďalej potom vybraných ďalších platobných, peňažných alebo úverových služieb;

Transakcia je platba Platiteľa za tovar a služby Klienta uskutočnená prostredníctvom Poskytovateľa. Jedná sa najmä, ale nie iba o akejkoľvek platby vykonané Kartou, s použitím čísla karty alebo akýmkoľvek iným spôsobom Držiteľom karty alebo schválená Držiteľom karty na účel odpísania príslušnej čiastky z účtu Držiteľa karty alebo prostredníctvom Platobných tlačidiel alebo iné služby;

Webová stránka Obchodníka znamená akúkoľvek webovú stránku vlastnenú alebo prevádzkovanú Obchodníkom alebo jeho zástupcom, ktorá obsahuje alebo odkazuje na Platobné bránu Poskytovateľa platobných služieb alebo je inak nevyužívajú Obchodníkom alebo jeho zástupcom pre spracovanie Transakcií;

Záväzky Obchodníka sú všetky súčasné a budúce, skutočné alebo podmienené, záväzky Obchodníka voči Poskytovateľovi platobných služieb, ktoré sú alebo sa môžu stať splatnými, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy, okrem iného vrátane nárokov na úhradu chargeback, refundácia, nárokov zo zrušených Transakcií alebo pokút uložených kartovými spoločnosťami a akýchkoľvek iných skutočných alebo podmienených záväzkov Obchodníka voči Poskytovateľovi platobných služieb;

3. Zriadenie a prevádzka služby

Zriadenie služby je podmienené uzatvorením zmluvy medzi Poskytovateľom a Klientom. Zmluva môže byť uzavretá aj elektronicky.

Klient prehlasuje, že má na plnenie podľa tejto zmluvy všetky oprávnenia a povolenia, požadovaná právnymi predpismi. Ak Klient prevádzkuje podnikanie, ktoré podľa zákona vyžaduje špeciálne práva či licenciu, napríklad lotérie, stávky, lekárne a pod., Je Klient povinný doložiť Poskytovateľovi udelené platné oprávnenie na prevádzkovanie tohto podnikania.

V prípade, že obchodná činnosť Klienta alebo internetová prezentácia Klienta nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v Zmluve, OP a ďalších prílohách zmluvy, legislatívou alebo zásadami Prevádzkovateľa, služba nebude sprevádzkovaná. Prevádzkovateľ je oprávnený nezprovoznit službu na základe vlastného rozhodnutia, a nie je povinný toto rozhodnutie dokladovať alebo obhajovať.

Klient berie na vedomie, že je povinný vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu Kartových údajov platiteľa. Požiadavky na ochranu Kartových údajov sú uvedené v PCI DSS štandardoch a Klient je povinný zabezpečiť dodržiavanie týchto štandardov po celú dobu využívania služby. Poskytovateľ je oprávnený Klienta kedykoľvek vyzvať na preukázanie plnenia tejto povinnosti napr. Formou vyplnenia SAQ dotazníka.

Poskytovateľ sa zaväzuje prijať také opatrenia, aby zaistil bezpečnosť Kartových údajov a ich systémov využívaných na poskytovanie služieb v súlade s požiadavkami PCI DSS, a to aj v budúcnosti. Súlad Poskytovateľa s požiadavkami PCI DSS však automaticky neznamená súlad systémov a procesov Klienta s požiadavkami PCI DSS.

V prípade, keby po sprevádzkovaní služby došlo na strane Klienta, jeho obchodnej činnosti alebo v internetovej prezentácii k zmenám, ktoré spôsobí rozpor s požiadavkami stanovenými v Zmluve, OP a ďalších prílohách zmluvy, legislatívou alebo zásadami Prevádzkovateľa, alebo vyjde najavo, že takéto skutočnosti existovali už v dobe sprevádzkovanie služby, služba bude pozastavená Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je oprávnený pozastaviť službu na základe vlastného rozhodnutia, a nie je povinný toto rozhodnutie dokladovať alebo obhajovať. Prevádzkovateľ je povinný o takomto svojom rokovaní informovať Klienta bez zbytočného odkladu.

Klient je povinný s dostatočným predstihom, najmenej 30 dní, oznámiť Poskytovateľovi zmeny identifikačných údajov a prípadné ďalšie zmeny či skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na poskytovanie služieb a na schopnosť Klienta dodržať záväzky voči Poskytovateľovi, ako aj o zmene Oprávnené osoby. Klient je povinný Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu oznámiť všetky skutočnosti, ktoré majú zásadný vplyv na jeho právne postavenie (najmä vstup do likvidácie, začatie konkurzného konania, vyhlásenie konkurzu, zavedenie nútenej správy a podobne), najmä potom: predaj alebo prenájom podniku alebo akákoľvek iná zmena vlastníctva, zmena adresy alebo bankového účtu, zmena právnej formy alebo názov firmy, zmeny v produktoch alebo URL adresách, zmena skutočného vlastníka.

Klient nesmie ponúkať tovar alebo služby za zvýšené ceny či za menej priaznivých podmienok pre Platiteľa, ktorí platí Kartou, než pre Platiteľa platiaci v hotovosti alebo iným spôsobom, pokiaľ to neumožňuje zákon alebo pravidlá Kartových asociácií.

Klient nesmie stanoviť žiadny cenový limit, tj. Minimálnu ani maximálnu čiastku, pre platby kartou.

Klient nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa prijímať transakcie nesúvisiace s tovarom alebo službami, ktoré nepatria do popisu obchodného miesta.

Klient nie je oprávnený spracovávať transakcie menom alebo na účet tretej strany, či už právnickej alebo fyzickej osoby.

Klient nie je oprávnený prijímať transakcie na úhradu pohľadávok Klienta, ktoré Klient má za držiteľom Karty a ktorá nie je platbou za tovar alebo služby Klienta podľa popisu obchodného miesta.

Klient nie je oprávnený vyplácať hotovosť, cestovné šeky oproti platbe Kartou ak to nebolo samostatne dojednané ako schválená služba.

Pri každej platbe, ktorej úhrada je sprostredkovaná platobnou kartou, je Klient povinný, vystaviť na všetok tovar alebo služby týkajúce sa jednej Transakcie, jeden predajný doklad či jednu potvrdenku. Platba dane, ktorá je súčasťou ceny tovaru musí byť súčasťou Transakcie a nesmie byť hradená samostatne.

Klient nie je oprávnený prijímať transakcie, o ktorých vie, alebo by mal vedieť, že sú zo svojej podstaty nelegálne alebo sú súčasťou nelegálne aktivity. Toto ustanovenie sa vzťahuje najmä ale nie iba na:

 • platby, ktoré neboli schválené majiteľom Platobnej karty;
 • podvodné platby;
 • platby založené na základe kartových údajov zaslaných e-mailom, zapísaných do tlačenej podoby alebo zaznamenaných inak;

Klient nie je oprávnený požadovať od majiteľa Platobnej karty odovzdanie kartových údajov, zaslanie kartových údajov mailom, odovzdanie písomne, nadiktovaniu ústne na osobnom rokovaní alebo telefonicky, ani akoukoľvek inou formou.

Klient nie je oprávnený zaznamenávať a spracovávať dáta o platobných kartách platcu ani pre tento účel dojednať službu tretej strany. V prípade, že by Klient o tomto postupe uvažoval alebo ho realizoval, je povinný bezodkladne informovať Partnera.

Klient berie na vedomie, že prevádzka služby môže byť obmedzený alebo blokovaný Poskytovateľom na nevyhnutnú dobu. Dôvodom pre obmedzenie používania systému môže byť najmä, ale nie iba, žiadosť Banky, acquirer či Kartových spoločností alebo orgánov štátnej správy, a to najmä pri porušení zákonných povinností, morálnych alebo bezpečnostných predpisov zo strany Klienta, neplnenie požiadaviek PCI DSS alebo iných závažných dôvodov. Poskytovateľ môže byť zmluvne či legislatívne viazaný neposkytnúť tieto dôvody Klientovi. Poskytovateľ nezodpovedá za plánované alebo náhodné výpadky či vypnutie systému zo strany bánk, acquirer či iné tretej strany, ktorá sa podieľa na prevádzke služby.

V prípade podozrenia na konanie v rozpore s legislatívou, pravidlami Kartových spoločností alebo Zmluvy je Poskytovateľ oprávnený vykonať forenzný audit Klienta a Klient je v takom prípade povinný poskytnúť všetku súčinnosť.

Klient dáva Poskytovateľovi súhlas s použitím svojho obchodného názvu a loga za účelom marketingovej propagácie Poskytovateľ, najmä ale nie iba prezentácie loga Klienta na internetovej prezentácii Poskytovateľa.

4. Platobná brána

Ak Klient akceptuje platby v prostredí internetu, je povinný na svojich webových stránkach jasne a jednoznačne uvádzať nasledujúce informácie:

 1. úplné meno Klienta a adresu sídla, IČO, rovnako ako je uvedené v obchodnom registri, názov obchodného registra;
 2. dodacie a reklamačné podmienky, prípadne pravidlá pre opakované alebo rekurentné platby;
 3. všetky poplatky za služby Klienta, vrátane úhrady za prepravu, balné a dane;
 4. v prípade, že Klient dodáva tovar do zahraničia, všetky možné cieľové destinácie, zvláštne dodacie podmienky a poplatky;
 5. menu, v ktorej budú služby fakturované, a to najneskôr v okamihu potvrdenia objednávky;
 6. kontakt na zákaznícky servis s kompletnou adresou;
 7. politiku Klienta pre použitie zákazníckych dát.

Klient berie na vedomie, že je povinný s dostatočným predstihom, najmenej 30 dní, oznámiť Poskytovateľovi zmenu povahy webových stránok uvedených v Zmluve vrátane ponúkaných produktov a služieb a ďalších povinných náležitostí.

Pri akceptácii platieb v prostredí internetu Klient je ďalej povinný:

 1. vyjadrovať ceny iba v menách ohlásených Poskytovateľovi;
 2. v prípade rekurentných platieb umožniť Zákazníkom jednoducho online ukončiť odber služby, tým aj ukončiť ďalšie úhrady;
 3. v prípade skúšobnej prevádzky je Klient povinný informovať Poskytovateľa o tom, kedy skúšobné obdobie končí;
 4. ponúkať na predaj tovar a služby, ktoré nie sú na zozname zakázaných oblastí, pre ktoré platí zákaz poskytovania služieb platobnej brány. Zoznam zakázaných oblastí je uvedený na internetových stránkach Poskytovateľa.

V prípade porušenia niektorej z vyššie uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený okamžite zastaviť prevádzku služby a ukončiť zmluvu s Klientom.

Klient sa zaväzuje trvalo zobrazovať na svojej internetovej prezentácii loga prijímaných platobných kariet. Loga je nutné prezentovať vždy vo forme poskytnutej Poskytovateľom. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu sa Klient zaväzuje bezodkladne odstrániť zo svojej internetovej prezentácie všetky vyššie uvedené údaje. Klient berie na vedomie, že Kartové spoločnosti sú jedinými vlastníkmi práv k svojim značkám a grafickému zobrazeniu loga a z tohto titulu môžu s okamžitou platnosťou zakázať všetky alebo vybrané spôsoby prezentácie týchto log.

Klient je povinný sprístupniť Poskytovateľovi všetky sekcie webu, v ktorých je zobrazená možnosť platby Kartou.

V prípade podozrenia na podvodnú platbu je Klient povinný na žiadosť Platiteľ poskytnúť potrebné dokumenty k tejto platbe najmä, ale nie iba, fakturačnú a dodaciu adresu koncového platiteľa, doklad o doručení tovaru dopravcom.

Súčasťou služby Platobná brána je služba Apple Pay. Podmienky služby Apple Pay umiestnené na adrese tu sú neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok.

5. Platobný terminál

Manuál pre Klientov tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi Poskytovateľom a Klientom. Klient prehlasuje, že sa pred uzavretím Zmluvy s Manuálom pre Klientov zoznámil a zaväzuje sa ním riadiť. Poskytovateľ má právo Manuál pre Klientov jednostranne meniť za rovnakých podmienok ako tieto Obchodné podmienky.

Ak Klient má podozrenie ohľadom Transakcie, je povinný požadovať Platiteľa o ďalšie informácie v rozsahu, ktorá toto podozrenie rozptýli. Ak takéto informácie sú nedostatočné, nebude Klient v tejto transakcii pokračovať.

Klient je povinný si nechať po dobu troch rokov kópie všetkých potvrdeniek z Platobných terminálov. Tieto kópie je Klient povinný odovzdať Poskytovateľovi v lehote 5 kalendárnych dní od ich vyžiadanie. Ak Klient vyžiadané kópie neodovzdá, je povinný uhradiť Poskytovateľovi celkovú sumu všetkých transakcií, ku ktorým boli kópie vyžiadané.

Pracovníci Poskytovateľa alebo acquirer sú oprávnení vykonávať u Klienta "kontrolné nákupy", pri ktorých si overí, či obchodník dodržiava všetky platné postupy pre prijímanie platobných kariet stanovené zmluvou. Klient sa zaväzuje, že potom, čo sa pracovník Poskytovateľa alebo acquirer legitimuje a oznámi mu, že uskutočnil kontrolný nákup, klient tovar vezme späť ihneď po vykonaní transakcie a daná transakcia bude zrušená kreditom.

Klient je zodpovedný za akékoľvek straty alebo poškodenia Platobného terminálu. V prípade, že dôjde k strate, zničeniu, odcudzeniu alebo poruche Platobného terminálu, je Klient povinný o takejto skutočnosti bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Poskytovateľ nie je voči Klientovi zodpovedný za žiadnu stratu následkom poruchy alebo vady Platobného terminálu alebo služby a nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s akýmkoľvek vyhlásením, zárukou, podmienkou alebo vyjadrením týkajúcim sa akéhokoľvek Platobného terminálu. Všetky záruky, podmienky a zodpovednosť vyplývajúcu zo zákona alebo inak súvisiace s chybami Platobného terminálu, najmä záruky kvality a vhodnosti na daný účel alebo poškodenie či strata následkom týchto chýb alebo súvisiacich prác, sa týmto vylučujú.

Poskytovateľ nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za žiadnu stratu, náklady ani výdavky vzniknuté Klientovi alebo tretej strane v súvislosti s využívaním Platobného terminálu, najmä pri údržbe Platobného terminálu alebo aktualizácií softvéru.

Klient je povinný vystaviť v prevádzkarni reklamné materiály dodané Poskytovateľom, najmä logá všetkých typov platobných kariet, ku ktorých prijímanie má povolenie. Všetky tieto reklamné materiály musia Klient odstrániť po ukončení zmluvy.

Platobné terminály budú dodané dopravnou službou. Náklady na dodanie Platobných terminálov nesie Poskytovateľ. Pri preberaní terminálov od dopravcu je Klient povinný skontrolovať neporušenosť obalov a prípadné závady oznámiť dopravcovi. Klient nie je povinný prevziať od dopravcu terminály sa zjavne poškodeným obalom. Podpisom dodacieho listu Klient potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nebude braný ohľad.

6. Poplatky a vyúčtovanie

Potom čo peňažné prostriedky z transakcií sú pripísané na bankový účet Poskytovateľa, zaistí Poskytovateľ prevedenie Prevodu, tzn. poukázania týchto peňažných prostriedkov ponížených o doplatky na bankový účet Klienta.

Poplatky dohodnuté medzi Poskytovateľom a Klientom sú uvedené v Sadzobníku Poskytovateľa, ktorý je prílohou zmluvy.

V priebehu mesiaca bude Poskytovateľ uplatňovať základnú sadzbu percentuálneho poplatku z transakcií. Po skončení mesiaca potom v prípade, že Klient na to bude mať podľa Cenníku nárok, prevedie Poskytovateľ výpočet bonusu a ten zahrnie do najbližšieho vyúčtovania služby.

V prípadoch, keď Klient deklaruje objem transakcií služby výrazne prevyšujúce najvyššie pásmo uvedené v Cenníku, môžu sa Poskytovateľ a Klient dohodnúť na mimoriadnych, od Cenníku odlišných Poplatkoch. Takáto dohoda bude uvedená v zmluve a je nadradená poplatkom Cenníku.

V súlade s Nariadením EÚ číslo 2015/751, o výmenných poplatkoch za kartové platobné transakcie, ponúka Poskytovateľ Klientom účtovanie poplatkov v režime Interchange ++ modelu (Interchange poplatok, scheme poplatok a poplatok za spracovanie), alebo v modeli kumulovaného poplatku.

Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ môže zmeniť spôsob účtovania z kumulovanej sadzby na Interchange ++, kedykoľvek od začiatku nasledujúceho kalendárneho mesiaca po oznámení Poskytovateľa.

Poskytovateľ môže s okamžitou platnosťou zmeniť Poplatky za služby v prípade, že dôjde k zmenám výšky vstupných poplatkov na druhej Kartových spoločností, bánk alebo iných subjektov, ktorých platobné metódy poskytovateľ sprostredkováva vo svojej službe.

Vyúčtovanie je vykonávané najneskôr 15. dňa mesiaca nasledujúceho za obdobie predchádzajúceho mesiaca. Poplatky Poskytovateľa neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

Klient je povinný v prípade reklamácie Transakcie urobené Platiteľom, riešiť vždy jeho sťažnosť prostredníctvom Poskytovateľa. Vrátenie prostriedkov zaplatených platobnou kartou musí vždy prebehnúť formou Refundácia na kartu Platiteľa, ktorú bola pôvodná Transakcie hradená.

Poskytovateľ je oprávnený po dobu nevyhnutne nutnú zadržať vyplatenie Splátok za Transakcie, u ktorých je podozrenie z podvodu alebo konania, ktoré môže mať za následok vrátenie finančných prostriedkov platiteľom, prípadne môže byť dôvodom pre udelenie pokuty Poskytovateľovi zo strany Bank, acquirer, Kartových spoločností či iné tretej strany. O zadržanie výplaty je Poskytovateľ povinný Klienta informovať.

Ak je platba Klienta potvrdená neoprávnene, Poskytovateľ poníži výšku výplaty peňažných prostriedkov Klienta o sumu neoprávnenej Transakcie, tzv. Chargeback. Klient berie na vedomie, že pri spochybnené transakcie či samotnom prevedení chargeback môže byť spoplatnené.

Klient je povinný upozorniť Poskytovateľa na prípadné nezrovnalosti a chyby vo vyúčtovaní a fakturáciu bez zbytočného odkladu. Klient je povinný predložiť všetky reklamácie spojené s transakciami najneskôr do 20 kalendárnych dní po doručení oznámenia o stave platby od Poskytovateľa.

V prípade, že Poskytovateľovi bude uložená pokuta alebo Poskytovateľovi vznikne škoda v súvislosti s obchodnou činnosťou Klienta, je Klient povinný túto pokutu alebo škodu uhradiť najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy.

Ak Klient včas a riadne neuhradil svoje záväzky voči Poskytovateľovi, je Poskytovateľ oprávnený kedykoľvek započítať akékoľvek svoje peňažné pohľadávky voči Klientovi proti akýmkoľvek peňažným pohľadávkam Klienta za Poskytovateľom bez ohľadu na to, či sú tieto pohľadávky splatné alebo nie, a ďalej bez ohľadu na ich menu a právny vzťah, z ktorého vyplývajú. Započítanie je možné aj proti nesplatné pohľadávke.

Pre prípad omeškania Klienta s úhradou svojich záväzkov voči Poskytovateľovi vyplývajúcich zo Zmluvy vzniká Poskytovateľovi nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

7. Zodpovednosť

Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté chybným spracovaním dát na strane Klienta, acquirer, Kartových spoločností alebo iných tretích strán podieľajúcich sa na prevádzke služby. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby v implementácii služby na strane Klienta.

Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené predovšetkým v dôsledku situácií a udalostí, ktoré nastali nezávisle od vôle Poskytovateľa a ktoré Poskytovateľ nemôže ovplyvniť, ako napr. Dôsledky pôsobenia vyššej moci a dôsledky konania tretích osôb (napr. Hackerské útoky, podvodné konanie, apod., Čo sa považuje za vyššiu moc). Poskytovateľ nezodpovedá za prerušenie prevádzky v dôsledku situácií uvedených v tomto ustanovení. Rozsah zodpovednosti Poskytovateľa je ďalej obmedzený zákonom č. 127/2005 Zb. O elektronických komunikáciách.

Zodpovednosť Poskytovateľa za stratu vyplývajúcu z tejto Zmluvy alebo vzniknutú v súvislosti s touto zmluvou, najmä škody spôsobené poruchou zariadení alebo prevádzkovým výpadkom vybavenia, nedostupnosťou alebo nedostatočným poskytnutím služieb alebo škody na majetku budú v súčte obmedzené na skutočné a priame škody a na maximálnu čiastku, ktorá nepresiahne sumu trojnásobku (3) priemerné mesačné výška poplatkov hradených Klientom podľa tejto Zmluvy zníženú o príslušné poplatky na vstupe od bánk, acquirer, Kartových spoločností alebo iné tretie strany, za posledných 6 mesiacov prevádzky služby. Toto je rozsah zodpovednosti Poskytovateľa plynúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou, vrátane najmä údajné zanedbanie, porušenie zmluvy alebo iného konania bez ohľadu na jeho formu, a vyššie uvedené predstavuje jediný opravný prostriedok Klienta. Poskytovateľ nebude za žiadnych okolností zodpovedný za žiadne zvláštne, následné alebo nepriame straty, obchodné straty, poškodenia dobrej povesti alebo zníženie zisku, priame alebo nepriame, stratu úrokov alebo za kárne či exemplárnom odškodnení plynúce z tejto zmluvy alebo akokoľvek súvisiace s touto zmluvou.

8. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa zaväzujú spracúvať osobné údaje v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušeniu smernice 95 / 46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len "GDPR"), prípadne ďalšími predpismi na ochranu osobných údajov (ďalej spoločne s GDPR len: "predpisy na ochranu osobných údajov").

Klient a Poskytovateľ pri plnení tejto zmluvy vystupujú ako správcovia osobných údajov Užívateľov v zmysle Predpisov na ochranu osobných údajov. Vzhľadom k tomu, že sa zmluvné strany do určitej miery spoločne podieľa na stanovenie účelu spracovania, dohodli sa zmluvné strany na vymedzenie zodpovednosti za plnenie povinností podľa GDPR ako je uvedené ďalej:

 • informačnú povinnosť voči Používateľom v zmysle čl. 12 až 14 GDPR plní každá strana samostatne;
 • výkon práv dotknutých osôb v zmysle č. 15 až 23 GDPR umožňuje každá zo zmluvných strán samostatne;
 • ohlasovaciu povinnosť voči Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle čl. 33 GDPR a oznamovaciu povinnosť voči subjektu údajov v zmysle čl. 34 GDPR má každá strana samostatne, je však povinná druhú zmluvnú stranu bezodkladne informovať.

Zmluvné strany vyhlasujú, že prijali také technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručujú ochranu všetkých osobných údajov spracovaných v súlade s touto zmluvou tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu alebo k ich inému zneužitiu. Medzi takéto opatrenia patria najmä presné stanovenie pravidiel pre prácu s používanými informačnými systémami. Odovzdávanie dát medzi Klientom a Poskytovateľom bude prebiehať v zabezpečenom formáte.

Každá zmluvná strana zodpovedá za svojich zamestnancov, ktorí v rámci plnenia tejto zmluvy prichádzajú do styku s osobnými údajmi.

Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si okamžite deklarovali všetky im známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť plnenie povinností vo vzťahu k ochrane osobných údajov.

9. Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ je oprávnený zmeniť v súlade s ust. § 1752 ods. 2 NOZ České republiky tieto OP, Zmluvu, Cenník poplatkov a ďalšie zmluvné dokumenty. Poskytovateľ je v takom prípade oprávnený navrhnúť Klientovi zmenu OP, Cenník poplatkov alebo iných zmluvných dokumentov najneskôr dva (2) mesiace pred dňom, keď má podľa návrhu zmena OP, Cenník poplatkov alebo iných zmluvných dokumentov nadobudnúť účinnosť. Klient a Poskytovateľ dojednávajú nevyvrátiteľnú domnienku, že klient návrh na zmenu OP alebo iných zmluvných dokumentov prijal, ak Poskytovateľ túto zmenu Klientovi navrhol vo vyššie uvedenom termíne, a klient návrh na zmenu OP alebo iných zmluvných dokumentov pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny písomne ​​neodmietol. Ak Klient návrh na zmenu OP alebo ďalších zmluvných dokumentov odmietol, má právo príslušnú Zmluvu do dňa účinnosti zmeny bezodplatne a s okamžitou účinnosťou vypovedať. V prípade, že súčasne s uzavretím Zmluvy Poskytovateľ odovzdá Klientovi návrh na zmenu zmluvných dokumentov, ktoré nadobúdajú účinnosť v budúcnosti, platí, že odo dňa účinnosti tejto zmeny je táto zmena súčasťou predmetnej zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu obchodného názvu produktu alebo služby, o ktoré je povinný informovať Klienta vhodným spôsobom a bez zbytočného odkladu. Zmena obchodného názvu produktu alebo služby nemá vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy, preto takú zmenu zmluvné strany nepovažujú za zmenu Zmluvy o danom produkte alebo službe.

Poskytovateľ môže s okamžitou platnosťou zmeniť Zmluvu a jej prílohy v reakcii na zmeny legislatívy, predpisov Kartových spoločností, predpisov bánk alebo iných predpisov súvisiacich s poskytovaním služby ako napríklad PCI DSS.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva a jej obsah, s výnimkou verejne dostupných informácií, akákoľvek informácia, ktorú niektorá zo zmluvných strán dostala v súvislosti s uzatvorením alebo plnením tejto zmluvy, akákoľvek informácie súvisiace s niektorou zo zmluvných strán, jej činnosťou, vrátane (nie však výhradne) informácií o know-how, obchodnú stratégiu, klientoch, obchodných partneroch zmluvné strany, sú prísne dôverné, zmluvné strany sú povinné o nich zachovávať mlčanlivosť, a nemôžu byť bez súhlasu oboch zmluvných strán niektorou zmluvnou stranou zverejnené alebo oznámené akejkoľvek tretej osobe, alebo využité pre akýkoľvek iný účel, než je plnenie tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán alebo v nevyhnutnej miere plnenie zákonných povinností niektorej zo zmluvných strán. Povinnosť uchovávať dôvernosť informácií trvá aj ďalších 10 rokov po ukončení tejto zmluvy. Zmluvné strany súhlasia, že každá dohoda tejto zmluvy vzťahujúce sa k predmetu plnenia, cene za plnenie, podmienkam plnenia, ako aj k iným zmluvným dojednaním, môžu byť zo strany Poskytovateľa oznámené a sprístupnené spoločnostiam majetkovo prepojeným s Poskytovateľom, ich agentom alebo právnym, daňovým či iným poradcom.

Poskytovateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto zmluvy alebo jej časti na tretiu osobu. K takémuto prevodu udeľuje Klient Poskytovateľovi výslovný súhlas. Postúpenie tejto zmluvy je voči Klientovi účinné okamihom doručenia oznámenia o postúpení tejto zmluvy Poskytovateľom Klientovi alebo okamihom, keď tretia osoba Klientovi postúpenie tejto zmluvy preukáže. Klient a Poskytovateľ sa dohodli, že ustanovenia § 1899 Občianskeho zákonníka České republiky o tom, že v prípade neplnenia prevzaté povinnosti postupníkom môže klient po Poskytovateľovi požadovať, aby túto povinnosť splnil miesto nadobúdateľa, sa neuplatňuje.

Klient nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy či práva a povinnosti s touto zmluvou súvisiace bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

Zmluva môže byť ukončená dohodou zmluvných strán, alebo výpoveďou niektorej zmluvnej strany s výpovednou lehotou dva mesiace a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

Poskytovateľ je oprávnený ukončiť Zmluvu s okamžitou platnosťou a účinnosťou v dôsledku akejkoľvek aktivity, ktorá by mohla spôsobiť škody dobrého mena Poskytovateľa, Banky, acquirer či Kartových spoločností, alebo ak by sa Klient podieľal na aktivitách, ktoré majú za cieľ poškodenie systémov Poskytovateľa, Banky, acquirer či Kartových spoločností Kartových spoločností alebo majú za cieľ spôsobiť týmto subjektom škody.

Zmluva zaniká s okamžitou účinnosťou v prípade, že Kartové spoločnosť, acquirer alebo Banka zruší povolenie na prevádzku služby pre Klienta, alebo zruší oprávnenie acquirer, Partnera alebo tretích strán, ktoré sa podieľa na prevádzke služby.

Ak by existoval rozpor medzi podmienkami Poskytovateľa a pravidlami Kartových asociácií, platia pravidlá a podmienky Kartových asociácií.

Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä potom zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník. Zmluvné strany výslovne vylučujú aplikáciu medzinárodných zmlúv, najmä Viedenského dohovoru o zmluvnom práve. V prípade vyhotovenia Zmluvná dokumentácia vo viacerých jazykových verziách je znenie rozhodné v jazyku slovenskom. Zmluvné strany si dohodli pre prípad sporu všeobecný súd Poskytovateľa.

Klient prehlasuje, že nie je v postavení spotrebiteľa v zmysle ust. § 419 NOZ České republiky a že sa na uzatvorenú zmluvu nevzťahujú právne predpisy určené na ochranu spotrebiteľa v zmysle ust. § 1810 a nasl. NOZ České republiky.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 3. 2021

Obchodné podmienky na stiahnutie vo formáte PDF