Zaobchádzanie s osobnými údajmi

1. Všeobecné vyhlásenie

1.1. Spoločnosti zo skupiny Comgate plnia povinnosti týkajúce sa spracovania osobných údajov, ktoré boli Comgate postúpené za účelom plnenia zmluvných a zákonných povinností.

1.2. Ochrana osobných údajov vyplýva najmä z Nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov č. 2016/679 / EÚ GDPR (General Data Protection Regulation).

1.3. Spoločnosti zo skupiny Comgate vystupujú v pozícii správcu osobných údajov v prípade, že určuje v súlade s článkom 4 ods. 7 GDPR účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

1.4. Spoločnosti zo skupiny Comgate vystupujú v pozícii spracovateľa osobných údajov v prípade, keď v súlade s článkom 4 ods. 8 GDPR spracováva osobné údaje pre správcu.

2. Zásady spracovania osobných údajov

2.1. Pri spracovaní osobných údajov plníme najvyššie štandardy ochrany osobných
údajov a dodržiavame najmä nasledujúce zásady:

a) osobné údaje vždy spracovávame na jasne a zrozumiteľne stanovený účel, stanoveným spôsobom a iba v rámci času, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely ich spracovania; spracovávame iba presné osobné údaje a ich spracovanie zodpovedá stanoveným účelom a je nevyhnutné na naplnenie týchto účelov;

b) osobné údaje sú chránené spôsobom, ktorý zodpovedá aktuálnemu vývoju techniky; je zaistená najvyššia prijateľná možnosť bezpečnosti týchto údajov, ktorá zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom na ich iné neoprávnené spracovanie, ako aj a iné zneužitie;

c) dotknuté osoby sú informované o spracovaní osobných údajov a o nárokoch na presné a úplné informácie o okolnostiach tohto spracovania, ako aj o ďalších súvisiacich právach;

d) skupina Comgate dodržiava zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia, aby sa zabezpečila úroveň zabezpečenia zodpovedajúca všetkým možným rizikám; všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov, majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovaním týchto údajov.

3. Informácie o spracovaní osobných údajov

3.1. Všeobecné údaje o subjektoch skupiny Comgate:
a) Spoločnosť Comgate, a.s., IČO: 265 08 842, so sídlom Gočárova třída 1754 / 48b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel B., vložka 3756;

b) Spoločnosť Comgate Payments, a.s., IČO: 279 24 505, so sídlom Gočárova třída 1754 / 48b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, v České republice, oddiel B., vložka 3755;

c) Spoločnosť Comgate, s.r.o., IČO: 44 465 009, so sídlom Slovenská republika, Dialničná cesta 4088, Senec 903 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,Slovenská republika, oddiel Sro, vložka 55471 / B;

d) Spoločnosť Comgate Payments, s.r.o., IČO: 36 797 472, so sídlom
Slovenská republika, Bratislava, Svetlá 1; zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,Slovenská republika, oddiel Sro, vložka 46691 / B;

3.2. Poverenec pre ochranu osobných údajov

Skupina Comgate vymenovala v zmysle článku 37 ods. 2 GDPR spoločného poverenca pre celú skupinu.

meno: Jan Kieswetter
email: dpo@comgate.cz
tel: + 420 228 224 267

3.3. Skupina Comgate spracováva osobné údaje za účelom:

a) plnenia zákonom stanovených povinností, kedy vystupuje v pozícii správcu osobných údajov; 

b) plnenia zmluvných povinností, kedy osobné údaje boli odovzdané dotknutej osobe; 

c) plnenia zmluvných povinností, kedy osobné údaje boli v skupine Comgate odovzdané správcovi osobných údajov;

d) ochrany práv a oprávnených záujmov skupiny Comgate;

3.4. Rozsah spracúvaných osobných údajov:

Skupina Comgate spracováva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie vyššie uvedených cieľov. Sú spracovávané predovšetkým tieto osobné údaje:

a) meno a priezvisko;
b) adresa;
c) e-mailová adresa;
d) telefónne číslo;
e) rodné číslo;
f) hlasový záznam telefónnych hovorov;
g) údaje o osobných dokladoch klientov;

3.5. Spôsob spracovania osobných údajov:

Spôsob, ktorým skupina Comgate spracováva osobné údaje, zahŕňa manuálne aj automatizované spracovanie v informačných systémoch skupiny Comgate.

Osobné údaje spracovávajú predovšetkým zamestnanci skupiny Comgate a v potrebnom rozsahu tiež tretie osoby. Pred akýmkoľvek odovzdaním osobných údajov tretej osobe je s touto osobou uzatvorená zmluva, ktorá obsahuje tie isté záruky pre spracovanie osobných údajov v súlade so jej zákonnými povinnosťami a dodržiavaním skupiny Comgate.

3.6. Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje sú sprístupnené najmä zamestnancom skupiny Comgate v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých je nutné nakladať s osobnými údajmi, iba však v rozsahu, v ktorom to je nevyhnutné a pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení. Osobné údaje môžu byť sprístupnené tretím osobám, ktoré sa podieľajú na spracovaní osobných údajov, prípadne im tieto osobné údaje môžu byť sprístupnené z iného dôvodu v súlade so zákonom.

Pred akýmkoľvek odovzdaním osobných údajov tretej osobe je vždy s touto osobou uzavretá písomná zmluva, ktorá upraví spracovanie osobných údajov tak, aby obsahovala rovnaké záruky pre spracovanie osobných údajov, aké v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami dodržiava sama skupina Comgate.

V súlade s príslušnými právnymi predpismi je skupina Comgate oprávnená alebo priamo povinná odovzdávať Vaše osobné údaje:

a) príslušným orgánom štátnej správy, súdom a orgánom činným v trestnom konaní za účelom plnenia ich povinností a na účely výkonu rozhodnutia;

b) poskytovateľom platobných služieb, ak je to nevyhnutné na predchádzanie podvodom v oblasti platobného styku, ich vyšetrovania alebo odhaľovania;

c) ďalším osobám v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi, napríklad tretím osobám na účely vymáhania pohľadávok.

d) subjektom patriacim do skupiny osôb majetkovo prepojených so skupinou Comgate z dôvodu outsourcingu služieb;

3.7. Prenos osobných údajov do zahraničia

Osobné údaje sú spracovávané na území Českej republiky a na území ďalších štátov Európskej únie, kde sídlia subjekty patriace do skupiny Comgate a ktoré zdieľajú rovnaké štandardy ochrany osobných údajov ako Česká republika.

Subjekty podieľajúce sa na spracovaní osobných údajov klientov neodovzdávajú osobné údaje klientov do krajín mimo Európskej únie.

3.8. Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúva skupina Comgate iba počas doby, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracovania.
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva z jednotlivých právnych predpisov, na základe ktorých skupina Comgate spracováva osobné údaje. V prípade, že osobné údaje sú spracovávané z dôvodu plnenia zmluvnej povinnosti, je nevyhnutné na ochranu práv a oprávnených záujmov skupiny Comgate spracovávať osobné údaje počas doby 5 rokov odo dňa ukončenia zmluvy.

3.9. Práva dotknutých osôb

Subjekty údajov majú v rozsahu s jednotlivými článkami GDPR najmä nasledujúce práva:

a) právo na informácie o správcovi osobných údajov, spracovateľovi a poverencovi na ochranu osobných údajov;
b) právo na informácie o účele spracovania osobných údajov;
c) právo na prístup k osobným údajom a či sú osobné údaje spracovávané alebo nie;
d) právo podať sťažnosť;
e) právo na opravu osobných údajov;
f) právo na vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý);
g) odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov;
h) právo na obmedzenie spracovania;
i) právo na prenositeľnosť osobných údajov;
j) právo namietať;
k) všetky ďalšie práva priznané Nariadením;

4. Záverečné vyhlásenie

Skupina Comgate pristupuje zodpovedne k ochrane osobných údajov, ktoré v rámci svojej činnosti spracováva. V prípade otázok alebo podnetov zo strany dotknutých osôb je možné kontaktovať poverenca pre ochranu osobných údajov alebo vedenie spoločnosti.

Podmienky o ochrane osobných údajov na stiahnutie vo formáte PDF