Kadiaľ tečú vaše peniaze pri využití služieb platobnej brány?

Platobnú bránu pre platbu kartou online v e-shope alebo platobné terminály poskytuje rad subjektov s principiálne odlišným nastavením. Ponúkame prehľad a dopady odlišných vlastností týchto služieb na obchodníkov.

Platobné inštitúcie

Prvú skupinu spoločností predstavujú platobné inštitúcie. "Platobná inštitúcia" je druh povolenia udelený Českou národnou bankou. V prípade zahraničných subjektov poskytujúcich služby platobných brán alebo platobných terminálov v Českej republike bolo toto povolenie udelené inou národnou bankou podľa miesta sídla spoločnosti. Povolenie prevádzky Platobnej inštitúcie oprávňuje k poskytovaniu platobných služieb v neobmedzenom rozsahu. Držiteľ takého oprávnenia môže relatívne jednoducho (iba oznámením u ČNB alebo svojej domácej národnej banky) rozširovať svoju činnosť do ďalších štátov Európskej únie (tzv. "Európsky pas").

Platobné inštitúcie prijímajú peniaze od kupujúcich (platiteľov) a následne tieto peniaze posielajú na účet obchodníka. Po celú dobu sú peniaze obchodníka evidované a spravované oddelene od peňazí Platobnej inštitúcie. Medzi Platobné inštitúcie poskytujúce služby platobných brán pre e-shopy patria najmä:

  • Comgate Payments

  • Global Payments

  • EVO Payments (ako pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie so sídlom v Nemecku)

  • PayU (ako zahraničná platobná inštitúcia so sídlom v Poľsku)

Je potrebné brať na zreteľ, že klient, ktorý by bol nútený domáhať sa svojich práv zo zahraničnej Platobnej inštitúcie na súde, bude nútený tak robiť u miestne príslušného zahraničného súdu Platobnej inštitúcie. Takýto spor bude vedený podľa zahraničného práva, nie podľa legislatívy Slovenskej republiky.

Inštitúcie elektronického peňažníctva

Druhú skupinu poskytovateľov platobných brán tvoria inštitúcie elektronických peňazí. Opäť sa jedná o povolenie udelené Českou národnou bankou. O inštitúcii elektronického peňažníctva hovorí najmä Hlava V. Zákona o platobnom styku (ZkoPS), konkrétne § 66 "Inštitúcie elektronických peňazí je právnická osoba, ktorá je oprávnená vydávať elektronické peniaze. Medzi platobné inštitúcie poskytujúce služby platobné brány pre e-shopy patria:

  • GoPay

  • Barion (ako zahraničná inštitúcia elektronických peňazí so sídlom v Maďarsku)

Inštitúcie elektronických peňazí potom, čo prijme peniaze od kupujúceho, vydá e-shopu náhradou za tieto peniaze vlastné elektronické peniaze. V tento moment je pohľadávka e-shopu za inštitúcií elektronického peňažníctva nie v korunách českých, ale v elektronických peniazoch vydaných inštitúcií elektronických peňazí. Napríklad GoPay to veľmi transparentne popisuje na svojich stránkach.

Prečo to funguje tak zložito? Účelom môže byť získanie bezúročného "úveru" od zákazníkov. Inštitúcie elektronického peňažníctva obvykle motivujú svojich klientov k tomu, aby prostriedky prevádzali na svoje bankové účty skôr v týžďnových alebo mesačných cykloch. Prevod prostriedkov (spätná konverzia z elektronických peňazí na peniaze skutočné) býva sankcionovaný poplatkom.

Inštitúcie elektronických peňazí je, na rozdiel o Platobnej inštitúcie, oprávnená podľa § 80 ods. 1 písm. b) ZkoPS peniaze klientov uložiť v banke alebo tiež investovať. Či a ako sú tieto prostriedky v prípade konkrétnych poskytovateľov investované alebo ukladané na bankové účty, nie je známe.

Poskytovatelia platobných služieb malého rozsahu a Vydavatelia elektronických peňazí malého rozsahu.

Poskytovatelia platobných služieb malého rozsahu a Vydavatelia elektronických peňazí malého rozsahu.
Ide o oprávnenia obdobné ako Platobná inštitúcia alebo Inštitúcie elektronického peňažníctva s tým rozdielom, že oprávnenie týchto subjektu je značne obmedzené v rozsahu poskytovaných služieb. Získanie takéhoto oprávnenia je výrazne jednoduchšie oproti Platobnej inštitúcii alebo Inštitúcii elektronických peňazí. Ide o povolenie pre subjekty s menším objemom transakcií.

Záverom je teda odporúčanie zvažovať pri výbere poskytovateľa služby platobnej brány nad rámec obvyklého hlavného kritéria (ceny) aj ďalšie aspekty na strane poskytovateľa.